Zarządzanie IMI

System IMI

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020r. przewoźnik mający siedzibę w innym państwie członkowskim; ma obowiązek zgłoszenia delegowania właściwym organom krajowym państwa członkowskiego, do którego kierowca jest delegowany, najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu wielojęzycznego standardowego formularza interfejsu publicznego połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr 1024/2012

 

Ponadto został nałoży na przewoźnika obowiązek, aby kierowca dysponował – w postaci papierowej lub elektronicznej kopii zgłoszenia delegowania złożonego za pośrednictwem IMI.

Przez system IMI przewoźnik będzie wezwany do przesłania:

  • dowodów potwierdzających wykonywanie przewozów odbywających się w przyjmującym państwie członkowskim, np. elektronicznego listu przewozowego (e-CMR) lub dowodów, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1072/2009
  • zapisów tachografu, a w szczególności symboli państw członkowskich, w których kierowca przebywał podczas wykonywania międzynarodowych przewozów transportu drogowego lub przewozów kabotażowych, zgodnie z wymogami dotyczącymi rejestracji i prowadzenia dokumentacji na podstawie rozporządzeń (WE) nr 561/2006 i (UE) nr 165/2014;
  • dokumentacji dotyczącej wynagrodzenia kierowcy w odniesieniu do okresu delegowania, umowy o pracę lub dokumentu równoważnego w rozumieniu art. 3 dyrektywy Rady 91/533/EWG (21), ewidencji czasu pracy kierowców oraz dowodów zapłat
doractwo i obsługa w zakresie IMI

W ramach współpracy z TachoMaster usługi Zarządzanie IMI przewoźnik otrzymuje:

rejestracja w systemie IMI
Rejestrację firmy w systemie

 

zgłaszanie kierowców do imi
Zgłoszenie kierowców wraz z dokumentem potwierdzającym oddelegowanie

 

nadzów nad zgłoszeniami kontrolnymi z zagranicy imi
Stały nadzór nad zgłoszeniami kontrolnymi z zagranicy

 

Pomoc w trakcie kontroli
Pomoc w trakcie kontroli

 

kontakt do obsługi imi
Osobę kontaktową